Podmienky používania SciCell

Podmienky používania SciCell (“SC”)

Táto dohoda o zmluvných podmienkach (“Zmluva”) je medzi SciCell s.r.o. (“SC”) a jej pridruženými subjektmi, ak existujú (spoločne “SC”, “my” alebo “našou”) a vy a vašimi agentmi (“vy”) na používanie webových stránok patriacich a prevádzkovaných spoločnosťou SC (“Webové stránky SC”, “Stránka” alebo “Stránky”). Táto zmluva upravuje používanie webových stránok SC všetkými používateľmi webových stránok. Ak nesúhlasíte, nemôžete pristupovať k týmto lokalitám. Prístupom alebo používaním webových stránok SC súhlasíte s tým, že budete viazaní touto dohodou a akýmikoľvek zmenami a doplneniami v tejto Zmluve. SC si vyhradzuje právo zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť tejto Zmluvy a prerušiť alebo upraviť niektoré alebo všetky aspekty webových stránok SC podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia: Pravidelne kontrolujte túto stránku pre akékoľvek zmeny. Vašim kontnuálnym používaním stránok súhlasíte s akoukoľvek zmenou a to bude znamenať, že zmeny ste prijali.

1. Všeobecné použitie webových stránok SC

SC vám udeľuje osobnú, nekomerčnú, nevýhradnú, obmedzenú, odvolateľnú a neprevoditeľnú licenciu na prístup a používanie webových stránok SC podmienených vašim pokračujúcim prijatím a dodržiavaním tejto dohody. Vaše používanie akýchkoľvek webových stránok SC je výhradne na vlastné riziko a podlieha všetkým príslušným miestnym, štátnym, národným a medzinárodným zákonom a predpisom. SC nezaručuje dôvernosť alebo bezpečnosť akejkoľvek komunikácie alebo iného materiálu prenášaného na alebo z webových stránok SC cez internet alebo inú komunikačnú sieť.

2. Informácie o registrácii a prihlásení

a. Niektoré funkcie alebo materiály na webových stránkach SC vyžadujú registráciu a / alebo prihlásenie. V súvislosti s týmito funkciami a / alebo materiálmi súhlasíte s tým, že:
(i) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako to vyžaduje registračný formulár stránky (takéto informácie sú “registračné údaje”); a
(ii) udržiavať a rýchlo aktualizovať registračné údaje, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné.

b. Po dokončení procesu registrácie na stránke si vytvoríte heslo a označenie účtu. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla a účtu a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú pod vašim heslom alebo účtom. Súhlasíte s tým, že:
(i) nepovolíte žiadnej tretej strane, aby ju používala za žiadnych okolností;
(ii) bezodkladne informujete SC o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo účtu alebo akéhokoľvek iného porušenia bezpečnosti; a
(iii) zabezpečíte, aby ste na konci každej relácie opustili svoj účet priamym odhlásením sa.
Spoločnosť SC nenesie zodpovednosť ani nezodpovedá za stratu alebo škodu vyplývajúcu z vášho nesplnenia týchto požiadaviek alebo v súvislosti s ich krádežou, spreneverou, zverejnením alebo neoprávneným použitím vašich prihlasovacích informácií.

3. Práva duševného vlastníctva

Všetkyochranné známky, logá, obchodné značky, obchodné názvy, autorské práva, informácie, obsah, údaje, obrázky, fotografie, audio a video materiál, webináre, umelecké diela, text, grafiku, multimediálny obsah, kompilácie a ďalší materiál, čítané na webových stránkach SC a všetok súvisiaci kód a materiál akéhokoľvek druhu alebo povahy (súhrnne “materiály SC”) s výnimkou predložených materiálov (ako sú definované nižšie) sú vo vlastníctve SC alebo sú používané SC s povolením alebo citovaním. Materiály SC sú chránené medzinárodnými, federálnymi a štátnymi zákonmi a predpismi vrátane, ale nie výhradne, autorských práv, ochranných známok, obchodného tajomstva, obchodných odevov a iných zákonov a predpisov. SC vám poskytuje nevýhradnú, obmedzenú, odvolateľnú, neprenosnú licenciu na prístup a používanie webových stránok a materiálov stránok SC výlučne na nekomerčné osobné a / alebo vzdelávacie účely vrátane stiahnutia jednej kópie materiálov SC na ľubovoľnom počítači za predpokladu, že zachováte nedotknuté autorské práva a iné majetkové práva oznámenia o materiáloch SC a žiadnym spôsobom nemodifikujete materiály SC. Nesmiete upravovať, opätovne používať, opätovne odosielať ani používať materiály SC na verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu SC. Bez predchádzajúceho obmedzenia súhlasíte s tým, že nebudete používať materiály SC na akékoľvek iné použitie alebo účel: opätovne používať, opätovne odosielať alebo používať materiály SC na verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu SC.

4. Ochranné známky

Webové stránky SC obsahujú neoficialne cenné ochranné známky, ktoré vlastní a používa spoločnosť SC. SC používa tieto ochranné známky na rozlíšenie svojich tovarov a služieb od tovarov a služieb iných. Webové stránky SC môžu obsahovať aj odkazy na ochranné známky a servisné známky iných subjektov. Takéto odkazy sú len na účely identifikácie a používajú sa so súhlasom ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť SC si nevyžaduje vlastníctvo alebo žiadnu asociáciu s ochrannými známkami alebo servisnými značkami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach SC. Súhlasíte s tým, že nebudete používať alebo zobrazovať ochranné známky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SC alebo vlastníka tejto značky.

5. Odkazy

a.      Prepojenie s webovými stránkami SC 
Môžete umiestniť odkaz ľubovoľnej webovej stránky SC na vašu webovú stránku , ak
(a) odkaz nenaznačuje, že SC propaguje alebo schvaľuje vás, vašu webovú stránku alebo akýkoľvek obsah alebo tovar alebo služby, ktoré sa objavujú na vašej webovej stranke;
(b) nepoužívate webové stránky SC ani materiály SC v rozpore s touto Zmluvou;
(c) vaša webová stránka odkazuje na materiály SC, ale nereplikuje ich;
(d) objasňujete, že odkaz opúšťa vašu webovú lokalitu a že používateľ otvára novú stránku s webovou stránkou SC, a nie rámovanie akejkoľvek časti vašej webovej stránky okolo materiálov SC; a
(e) nepoužívate ochranné známky SC bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti SC.

b.      Odkazy na iné stránky
Webové stránky SC môžu obsahovať odkazy na stránky iných stránok a tieto stránky môžu ponúkať produkty, služby alebo iné zdroje. Spoločnosť SC neposkytuje žiadne vyjadrenie týkajúce sa kvality, neporušenia, presnosti, úplnosti, aktuálnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek materiálov, informácií, služieb alebo produktov ponúkaných na týchto stránkach. Vzhľadom na to, že SC nemá kontrolu nad takýmito stránkami a zdrojmi, uznávate a súhlasíte s tým, že SC nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií poskytovaných alebo dostupných prostredníctvom iných stránok. Odkazy na externé stránky nepredstavujú podporu SC takýchto stránok alebo obsahu, produktov, reklamy alebo iných materiálov prezentovaných na týchto stránkach. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že SC nenesie zodpovednosť, ani priamo ani nepriamo, za škodu alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené v dôsledku používania alebo spoliehania sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na týchto iných stránkach alebo zdrojoch.

6. Užívateľské správanie a používateľské príspevky

a. Webové stránky SC môžu používateľom umožniť odosielať materiály na uverejňovanie na webových stránkach SC, vrátane obsahu, informácií, nápadov, pripomienok, blogov, videa, zvuku, výskumu, učebných osnov, návrhov alebo iných materiálov (“predložené materiály”) , SC nezaručuje ani neposkytuje žiadne zastúpenie a neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa kvality, neporušenia, presnosti, úplnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti alebo iného atribútu predložených materiálov. Odovzdané materiály sú výhradnou zodpovednosťou tretej strany, ktorá zverejňuje takéto predložené materiály.

b. Vy ste úplne zodpovední za všetko, čo odovzdávate, posielate, posielate e-mailom alebo inak sprístupnite na webe; za predpokladu, že odoslaním, odoslaním, zasielaním e-mailov alebo iným spôsobom sprístupnením akejkoľvek komunikácie alebo predloženého materiálu a výhradne s ohľadom na možnosť publicity a profesionálneho rastu týmto udeľujete spoločnosti SC nevýhradnú, bezplatnú, trvalá, celosvetová licencia na kopírovanie, prípravu odvodených diel, zdokonaľovanie, distribúciu, publikovanie, uchovávanie a komercializáciu dodaných materiálov alebo akýchkoľvek ďalších podaní na webovej stránke SC s pouzitim licencie CC BY 4.0.

c. Pokiaľ ide o všetky predložené materiály a akékoľvek iné informácie alebo materiály, ktoré ste predložili, týmto zaručujete a prehlasujete, že takéto predložené materiály:
(i) sú pravdivé, presné, autorizované a úplné;
(ii) nie sú nezákonné, obscénne, podvodné, neslušné; neohrozujuce, zneužívajuce, neobťažujuce ani neohrozujuce iných, a nie sú nenávistné, rasovo alebo etnicky, alebo inak nežiaduce; (iii) neobsahujú žiadne softvérové ​​vírusy, trójske kone, červy, bomby alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo ktoré môžu poškodiť, škodlivo zasahovať tajne zachytiť alebo vyvlastniť akýkoľvek systém, údaje alebo osobné informácie;
(iv) neobhajuju ani nepodporuju žiadnu nezákonnú činnosť;
(v) neporušujú autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo, právo na reklamu alebo iné duševné vlastníctvo, majetkové, zmluvné, osobné alebo iné práva ktorejkoľvek tretej strany;
(vi) neporušuju súkromie jednotlivcov, vrátane ostatných používateľov webových stránok SC, a nepredstavuju zosobnenie žiadnej inej osoby alebo subjektu; a
(vii) neporušuju žiadne platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právo.

7. Zrieknutie sa obsahu

Spoločnosť SC môže podľa svojho vlastného uváženia kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť predložené materiály, ktoré považuje za nevhodné pre účely svojich stránok, nezákonné alebo škodlivé pre ostatných. SC nepreberá žiadnu povinnosť monitorovať lokality pre takýto materiál. Názory a presnosť informácií uverejnených na lokalitách sú zodpovednosťou plagátu. Spoločnosť SC nezodpovedá za zneužitie alebo zneužitie akýchkoľvek materiálov SC, predložených materiálov ani s inými informáciami obsiahnutými v lokalitách alebo prepojených z lokalít.

8. Pravidlá ochrany osobných údajov

Naša politika ochrany osobných údajov sa môže zobraziť na adrese https://www.scicell.org/zasady-ochrany-osobnych-udajov-2/ . Podmienky ochrany osobných údajov sú tu uvedené ako odkaz.

9. Sťažnosti na porušenie pravidiel – oznámenie pri poruseni zákona o autorských právach v digitálnom mileniu

a. SC rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných a vynaložila maximálne úsilie na zabezpečenie primeraných povolení na celý obsah, ktorý SC priamo sprístupňuje na webových stránkach SC a žiadame našich užívateľov, aby urobili to isté. SC môže za vhodných okolností a podľa vlastného uváženia zakázať a / alebo zrušiť účty používateľov, o ktorých sa domnieva, že porušujú práva duševného vlastníctva. Podľa zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) má SC určeného zástupcu, ktorý dostáva oznámenie o údajných porušeniach autorských práv.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál na webových stránkach SC je v rozpore a bol odoslaný SC, našimi používateľmi alebo inou stranou, môžete upozorniť na SC o údajnom porušení tak, že sa skontaktujete s určeným agentom SC na adrese:

SciCell s.r.o.
Mojzesovo 18
94104 Mojzesovo
Slovak republic
scicell@scicell.org
+421904189191

b. Do svojho oznámenia uveďte nasledujúce informácie:

1. identifikácia diela, o ktorom sa tvrdí, že boli porušene autorské práva, a vyhlásenie o vlastníctve k takejto práci;

2. identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje alebo má byť predmetom porušovania, a ktorý má byť odstránený alebo prístup k nemu má byť zakázaný, a informácie primerane postačujúce na to, aby sme mohli nájsť materiál;

3. Informácie dostatočné na to, aby sme vás mohli kontaktovať, napríklad adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na ktoru vás možno kontaktovať;

4. Vyhlásenie, že máte v dobrej viere presvedčenie, že používanie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je autorizovaný majiteľom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom;

5. Vyhlásenie pod trestom krivého obvinenia, že informácie v oznámení sú správne a že ste oprávnený konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené,

6. Váš fyzický alebo elektronický podpis.

10. ODMIETNUTIE ZÁRUK

VÝSLOVNE CHAPETE A SUHLASÍTE S TÝM, ŽE:


(i) VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK SC JE NA VAŠE RIZIKO. AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA STRANKACH SA POSKYTUJÚ “TAK, AKO SU” A “AKO SU K DISPOZÍCII”, BEZ REPREZENTACIE ALEBO AKEJKOLVEK ZÁRUKY. SC NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SC BUDÚ NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZ CHYBY, ZE CHYBY NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SC ALEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SC A BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO ŽE SC WEBOVÉ SIETE ALEBO SERVERY, NA KTORYCH SU STRANKY NEOBSAHUJU VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY;
(ii) v plnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi,
SC a jej dcérske spoločnosti, ak su,  členmi rady, zástupcov a poskytovateľov licencií zriekajú všetkých záruk, či výslovných alebo predpokladaných, vrátane (okrem iného), predpokladaných záruk OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA;
(iii) SC MATERIÁLY sťahovane či inak získané použitím SC stránok je vykonané na vlastnú zodpovednosť a budete VÝHRADNE ZODPOVEDNI ZA poškodenie počítača, SYSTÉMU ALEBO ZA STRATU DÁT SPÔSOBENÚ STIAHNUTIM TAKEHO MATERIÁLU. Za žiadnych okolností nebude SC zodpovedat v žiadnom prípade za ASM materiály, vrátane, ALE BEZ OBMEDZENIA, chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku použitia z akéhokoľvek materiálu zaslali, e-mailom ALEBO INAK PRENÁŠANÉ VO WEBOVÝCH STRÁNOCH ASM;
(iv) WEBOVÉ STRÁNKY ASM A ASM MATERIÁLY SÚ POUŽÍVANÉ IBA NA INFORMÁCIE A NIE SÚ URČENÉ NA VYMENOVANIE ALEBO NÁHRADU ZA ŽIADNE ZDRAVOTNÉ ALEBO INÉ ODBORNÉ PORADENSTVO. ZÍSKAJTE VŠETKY ZODPOVEDNOSTI A POVINNOSTI SÚVISIACE S VÝBEROM MATERIÁLOV SITUÁCIÍ, ABY DOSIELI SVOJE VYTVORENÉ VÝSLEDKY. PREBERÁTE akúkoľvek zodpovednosť a záväzky týkajúce sa akýchkoľvek rozhodnutia alebo rady, ktoré podali alebo podávaný v dôsledku používania alebo vykonávania iných internetových stránok MATERIÁLOV, vrátane poradenstva Dáte žiadnej tretej strane; A
(v) AK NIEKTORÉ MATERIÁLY NA WEBOVÝCH STRÁNKACH ASM NÁSLEDUJETE, NEPOUŽÍVAJTE WEBOVÉ STRÁNKY ASM.11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

U VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE V žiadnom prípade však ASM, JEJ dcérske firmy či pobočky, ich sponzori, podnikateľmi, alebo predajcov alebo niektorý z ich NÁSTUPCOV, a užívateľov licencie, alebo niektorý z ich vedúcich, radkyňa, zamestnancom, alebo ich zástupcovia ( SPOLOČNE “ASM oslobodenej strany”) je zodpovedný alebo ktoré by mohli VÁM aLEBO INÉ fyzická alebo právnická osoba za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu alebo povahy vrátane, ale bez obmedzenia, PRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍKLADNÉ, TRESTNÉ aLEBO INÉ šKODY, vRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY stratu zisku, DÔVERY, pOUŽITIA, DÁT aLEBO INÝCH NEHMOTNÝCH straty vyplývajúce z vyplývajúce alebo súvisiace akýmkoľvek SPÔSOBOM do miest, použitia alebo nemožnosti Pomocou stránok, neoprávnený prístup k alebo zmeny YOUR PREVODY ALEBO ÚDAJE, MATERIÁLY DOSTATNÉ NA SITES,VYHLÁSENIA ALEBO VYKONÁVANIE AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S STRÁNKAMI ALEBO AKOKOĽVEK INÝM MATERIÁLOM TÝKAJÚCICH SA SITUÁTOV ALEBO INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V SITUÁCII, A to aj vtedy, keď by ktorákoľvek z týchto strán bola informovaná o možnosti vzniku akýchkoľvek škôd.
B. VAŠE NÁHRADNÉ ODŠKODNENIE ZA NESPRÁVNE STRÁNKY S AKÝKOĽVEK WEBOVÝM WEBOM ASM A / ALEBO S MATERIÁLMI TÝKAJÚCICH SA SITE SA ZASTAVIŤ POUŽÍVANIE STRÁNKY. ŽE TIETO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI a uvoľnenie sú vytvorená s vedomím ÚMYSLU uvoľniť všetky známe i neznáme súčasných aj budúcich požiadaviek a s úmyslom vzdať sa všetky práva, District of Columbia ZÁKONY alebo inými zákonmi si vyžaduje podobný výnimku z známa.

12. Odškodnenie

Neodvolene sa zaväzujete chrániť, odškodňovať a držať Uvoľnené strany ASM neoprávnene voči všetkým nárokom alebo proti všetkým nárokom alebo vyžadovať, aby ste používali webové stránky ASM alebo akékoľvek materiály ASM na týchto stránkach, porušenie akýchkoľvek Podmienok používania alebo akéhokoľvek iné činnosti vyplývajúce alebo súvisiace s používaním webových stránok ASM a / alebo ASM Materiálov na týchto stránkach alebo odoslaných Materiálov, ktoré odošlete, uverejníte alebo odošlete na akúkoľvek webovú stránku ASM alebo vaše porušenie akýchkoľvek práv inej strany vrátane , ale neobmedzujú sa na akékoľvek zodpovednosti alebo výdavky, straty, škody (skutočné a následné), žaloby, rozsudky, náklady na súdne spory a poplatky advokátov.
Rôzne ustanovenia

13. ASM si vyhradzuje neobmedzené právo podľa vlastného uváženia obmedziť, pozastaviť, ukončiť váš prístup na webové stránky ASM a / alebo ukončiť poskytnutú licenciu kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie vášho prístupu na webovú stránku ASM sa môže uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia.

14. Rozhodné právo . Táto Zmluva a vzťahy medzi Vami a ASM budú riadené, vykladané a vykonávané v súlade so zákonmi District of Columbia a USA, bez ohľadu na akékoľvek kolízie zákonných zásad.

15. V prípade akéhokoľvek sporu medzi zmluvnými stranami, ktorý vznikne na základe tejto dohody, takýto spor bude riešený rozhodcovským konaním v súlade s pravidlami obchodnej arbitráže americkej arbitrážnej asociácie (alebo podobnej organizácie) platnej v čase, keď je táto arbitráž inicioval. Zoznam rozhodcov sa predkladá obom zmluvným stranám, z ktorých jeden bude vybraný podľa platných pravidiel. Vypočutie sa uskutoční v okrese Columbia, pokiaľ obidve zmluvné strany nedovolia súhlasiť s iným miestom. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre všetky strany. Zmluvnej strane sa udelia všetky poplatky za podanie a súvisiace administratívne náklady. Administratívne a iné náklady spojené s výkonom rozhodcovského nálezu vrátane nákladov na predvolanie, výpovede, prepisy a podobne, poplatky za svedectvo, a podobné náklady súvisiace s vyberaním rozhodnutia rozhodcu, sa pridajú a stanú súčasťou sumy splatnej podľa tejto dohody; avšak poplatky advokátov nebudú zahrnuté do platby prevažujúcej strane. Akékoľvek otázky týkajúce sa interpretácie zmluvy budú používať zákony okresu Columbia. Rozhodnutie rozhodcu možno zapísať do akejkoľvek jurisdikcie, v ktorej strana má aktíva, aby získala akékoľvek sumy splatné podľa tejto zmluvy.

16. Ak sa zistí, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy alebo Zásady ochrany súkromia ASM je nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, potom sa toto ustanovenie považuje za oddeliteľné od zvyšku a neovplyvní platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení, ktoré zostane v platnosti.

17. Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo iný právny predpis, akýkoľvek nárok alebo dôvod, ktorý vyplýva z alebo súvisí s používaním webových stránok ASM alebo týchto Podmienok používania, musí byť podaný do jedného (1) roka po takýto nárok vznikol alebo bol navždy vylúčený.