Antiplagiátorský nástroj iThenticate

CrossCheck – iThenticate

iThenticate : Služba Similarity Check (Crossref)

V roku 2020 sme sa stali členom služby Similary Check od CrossRef pomocou ktorého dokážeme odhaliť akýkoľvek typ plagiátorstva vo vedeckej ale aj inej literatúre. Využívame plagiatorský softvér iThenticate, ktorý ponúkame svojim vedeckým časopisom na kontrolu originality publikovateľných článkov.

Čo je iThenticate?

Softvér na kontrolu originality určený širokej skupine používateľov, ktorí pracujú s textami vyžadujúcimi originálnosť, vrátane editorov vedeckej literatúry rôznych typov a foriem.

Texty sa porovnávajú, okrem Internetu, kde je korpus tvorený aj databázou s viac ako 60 miliardami archivovaných webových stránok, s obsahom 40+ miliónov článkov vedeckého obsahu od vyše 590 vydavateľov a 105+ miliónov aktuálnych webových stránok. Databázu plných textov iThenticate používa aj agentúra Crossref v rámci služby Similarity Check. iThenticate databáza zahŕňa tiež 300 000 diplomových a dizertačných prác od ProQuestu

Zhoda sa sleduje v 30 jazykoch, o. i. aj v češtine a slovenčine, angličtina je však dominantná.

Príspevky odoslané na kontrolu sa ukladajú do súkromných privátnych zabezpečených databáz dostupných iba pre používateľa konkrétneho účtu. Obsah odoslaný na kontrolu je tak chránený pred akýmkoľvek ďalším použitím.

Do systému sa môžu vkladať súbory MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript a PowerPoint (.PPT, .PPTX), PHF, HTML, RTF, HWP, OpenOffice (ODT) a čistý text.

Systém do niekoľkých minút vygeneruje Similarity Report, ktorá obsahuje informáciu o percentuálnom podiele zhody označenom ako Similarity Index. Správa obsahuje detailné informácie o zdroji zhody s vyobrazením originálneho textu a kontrolovaného textu.

Poplatky

iThenticate umožňuje kontrolu širokej škály dokumentov – nielen článkov ale napr. aj vybraných typov dokumentácie administratívneho charakteru, vedeckej, technickej a medicínskej dokumentácie, výskumných správ a projektov. Okrem základného, ročného členského poplatku sa platí osobitný poplatok za každý kontrolovaný text. Náklady na kontrolu jedného článku predstavujú u nás 1 euro za dokument do max. 50 strán, ktoré si hradí každý časopis zvlášť, za každý kontrolovaný dokument.

Členský ročný poplatok je hradený vydavateľstvom SciCell.

Za viac-stranové dokumenty sa účtujú poplatky platné na stránkach CrossCheck – iThenticate: https://www.crossref.org/fees/#similarity-check-fees

Systém pracuje na princípe administrátora a delegovaných používateľov, ktorí pracujú v rámci vlastných skupín.

 Kontakt

Ing. Lukáš Hleba, PhD. – email: scicell@scicell.org, tel.č: +421 904 189 191