CrossRef

V roku 2019 sme sa stali členom spoločnosti CrossRef a v rámci publikovania používa každý náš časopis, ktorý je vydávaný pod vydavateľstvom SciCell s.r.o. dostáva vlastné jedinečné DOI číslo.

Čo je DOI číslo?

DOI je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete, identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v globálnej sieti internetu. Je štandardom ISO.

Identifikátor DOI je trvalý napriek všetkým zmenám, ktoré sa s objektom dejú (okrem situácie, kedy je objekt fyzicky vymazaný z úložiska/servera). Prideľuje sa na základe členstva v rámci siete z registračných agentúr pôsobiacich v rôznych aplikačných oblastiach. Pre akademické prostredie a oblasť vedeckej literatúry túto funkciu plní medzinárodná registračná agentúra CrossRef. Celý systém zastrešuje medzinárodná asociácia International DOI Foundation.

Poplatky

Vydavateľstvo SciCell ako člen CrossRef platí ročný členský poplatok, ktorý sa vypočítava na základe ročného obratu. Okrem tohto poplatku sa za každý aktuálne publikovaný objekt (maximálne dva roky dozadu) s prideleným DOI platí poplatok vo výške 1 USD. Možno prideliť DOI aj starším publikáciám (napríklad aj digitalizovaným), v tomto prípade je poplatok 0,15 USD.

V rámci vydavateľstva SciCell, ročný poplatok hradí vydavateľstvo SciCell. Každé registrované doi číslo si hradí každý časopis zvlášť sumou 1 euro za každý dokument s maximálnym počtom strán 50. Ak chcete prideliť doi dokumentom starším ako 2 roky, počíta sa suma 0,15 eur za každý dokument kratší ako 50 strán.

Cenník: http://www.crossref.org/02publishers/ 20pub_fees.html

Ako DOI funguje?

Vlastník digitálneho objektu (resp. vydavateľ) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry CrossRef metadáta o digitálnom objekte, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu v sieti. Keď je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu (adresný priestor), je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie perzistencie DOI identifikátora.

Čomu sa prideľuje?

DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. http://…) v internete. Každý dokument musí mať tzv. response page. Stránka s odpoveďou (response page), ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Ďalej musí byť zobrazený mechanizmus, ako sa používateľ dostane k plnému textu. Väčšina členov združenia CrossRef zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k plnému textu.

Čo má obsahovať response page?

Viac informácií tu: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

Forma zápisu DOI

Identifikátor DOI sa skladá z dvoch častí – prefixu a sufixu v tvare DOI 10.XXXX/XXXXXXXXXX:

 • prefix je číslo, ktoré jednoznačne identifikuje vlastníka digitálneho objektu (inštitúciu, vydavateľa) v tvare 10.XXXX,
 • sufix je ľubovoľný alfanumerický reťazec znakov, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v rámci inštitúcie (vlastníka) v zmysle interných pravidiel vlastníka. Zaručené musí bezpodmienečne byť to, že jeden objekt nedostane dva identifikátory, alebo že jeden identifikátor bude pridelený dvom objektom.

Kým v predchádzajúcom období odporúčala Crossref uvádzať DOI identifikátory v natívnom tvare (doi 10.XXXX/abc), aktuálne odporúčanie je zobrazovať DOI už v tvare priamo klikateľného permanentného URL (http://dx.doi.org/10.XXXX/abc).

Povinnosti člena CrossRef

Každá členská organizácia CrossRef musí dodržiavať určené pravidlá a plniť povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k organizácii:

 • inbound linking: prideliť DOI svojim objektom (napríklad článkom časopisu), pridelené DOI uviesť vo všetkých prezentačných formách (tlačená, online) na titulnej stránke článke a poprípade v hlavičke/päte každej strany; vložiť metadáta článku v požadovanom formáte do databázy CrossRef,
 • outbound linking: pre každú položku v zozname referencií daného článku vyhľadať v databáze CrossRef či existuje jej špecifické DOI a v prípade jeho existencie tento údaj uviesť ako súčasť referencie zdroja,
 • okamžite a bezpodmienečne riešiť prípadné duplicity,
 • priebežne aktualizovať metadáta článkov v databáze CrossRef, najmä URL (pri premiestnení objektu okamžite opraviť údaj v databáze) – zabezpečenie perzistencie DOI,
 • viesť internú agendu pridelených DOI identifikátorov s definovanými kompetenciami v rámci inštitúcie (vlastníka DOI).

Vytvorenie systému na prideľovanie DOI a inbound/outbound linking v rámci konkrétneho redakčného a publikačného workflow je internou záležitosťou každej inštitúcie (vlastníka DOI).

DOI a príslušné metadáta je do systému CrossRef treba zadať čo najskôr po online publikovaní obsahu (odporúča sa do 24 hodín).

Doplnkové služby

Okrem zabezpečenia základných procesov a základných operácií spojených s pridelením DOI zmluvnému partnerovi ponúka CrossRef aj ďalšie služby, ktoré sú buď bezplatné, alebo platené. Patria sem napríklad:

 • Cited-by-Linking: umožňuje pri článkoch z časopisov zobrazovanie aktuálnej informácie o tom, kto článok citoval (v rámci outbound linking CrossRef)
 • CrossCheck: umožňuje v rámci systému CrossRef vyhľadávanie/kontrolu plagiátov

Koordinácia DOI vo vydavateľstve SciCell

Zmluvu o prístupe k systému DOI podpisuje konteľ vydavateľstva SciCell – ktorý deleguje výkon agendy na koordinátora (najčastejšie editor časopisu). Exporty metadát zabezpečuje samotný koordinátor (editor) v systéme OJS automaticky zabezpečený pomocou API kľúčou poskytnutých spoločnosťou CrossRef. Pri akejkoľvek zmene je potrebné informovať vydavateľstvo SciCell mailom na : scicell@scicell.org
Aktuálne je DOI vo vydvateľstve SciCell prideľované časopisom:

 • Bacterial Empire
 • Fungal Territory
 • Archives of Ecotoxicology
 • Acta Metallurgica Slovaca
 • Nova Biotechnologica et Chimica
 • Slovak Journal of Animal Science

Konvencia tvaru DOI pre vydavateľstvo Scicell

Prefix SciCell vydavateľstva je 10.36547.

Na základe dohody zainteresovaných strán, ktoré vstúpili v rámci SciCell do systému DOI sa pre zápis pri článkoch z časopisov budú používať skratky názvu časopisu, rok, ročník, číslo, strany.
Príklad konkrétneho identifikátora prideleného článku: 10.36547/ams.2020.16.01.01-12 
Plný zápis pre identifikáciu dokumentu: http://dx.doi.org/10.36547/ams.2020.16.01.01-12 
Ďalšie podmienky a bližšie informácie budú riešené individuálnymi konzultáciami.

Prideľovanie DOI

Identifikátor sa prideľuje na základe konzultácie s koordinačným pracoviskom. Súčasťou procesu je vyjadrenie súhlasu s podmienkami CrossRef a akceptácia zodpovednosti.
Identifikátor sa v prípade iných publikácií ako článkov v časopisoch prideľuje iba dokumentom, ktoré prešli štandardným redakčným procesom a agendou vo Vydavateľstve SciCell s.r.o. (kontakt: scicell@scicell.org).

Kontaktná osoba: Doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. — tel. 0904189191, e-mail: scicell@scicell.org