O magazíne SciCell

ISSN 2585-9137

Magazín SciCell je internetový odborný časopis, ktorý sa snaží prinášať Vedu Ľuďom. Vedecký slovník je často krát pre koncového spotrebiteľa nezrozumiteľný a ťažký na pochopenie pretože obsahuje množstvo odborných termínov. Naším cieľom je preto prinášať informácie zo sveta vedy koncovému čitateľovi v podobe, ktorá prinesie plné porozumenie problematiky. Rovnako chceme sumarizovať často rozsiahle témy do štrukturovaných plne pochopiteľných jednoduchých textov pre odbornú ako je pre ostatnú verejnosť. Myslíme si, že je potrebné šíriť dôležité vedecké informácie v prostredí širokej verejnosti. Chceme aby aj široká verejnosť mala prostredníctvom nás prístup k moderným poznatkom rôznych vedných oblastí, ktoré sú mnoho krát ťažko dostupné, alebo sú písané v cudzom jazyku. V magazíne SciCell sa budeme snažiť popisovať rôzne vedecké poznatky vo forme článkov, ktoré budú vždy recenzované odborníkmi v danej oblasti a bude u nich zrejmé, že sa jedná o poznatky podporené vedeckou komunitou.

Magazín SciCell vydávame iba elektronicky s voľným prístupom, pre kohokoľvek, čiže s otvoreným prístupom OPEN ACCESS. Distribúcia článkov uverejnených v magazíne SciCell spadá pod licenciu Creative commons CC BY 4.0.

Redakčná rada

Doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. – Výkonný redaktor a šéfredaktor

prof. Juraj Čuboň – Potravinárske vedy z oblasti živočíšnej výroby

prof. Vladimír Kmeť – Mikrobiológia, rezistencia, genetika, živočíchy

Prof. Eva Vlková – Mikrobiológia, výživa, dietetika

Ing. Miroslava Hlebová. PhD. – Mykológia, Mikrobiológia

Ing. Anton Kováčik, PhD. – Fyziológia živočíchov, toxikológia, ekotoxikológia

RNDr. Ing. Ivana Charousová, PhD. – Klinická mikrobiológia